Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

De Jong- Paard & Harmonie gevestigd aan Edelmanstraat 17 te Nieuw Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

De Jong- Paard & Harmonie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door mail te versturen via deze website, in correspondentie en telefonisch

 • Bankrekeningnummer (alleen in de gevallen dat je bij ons een bankbetaling doet)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
De Jong - Paard & Harmonie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • De locatie te kunnen bezoek waar het paard staat op de dienstverlening uit te voeren

 • De Jong - Paard & Harmonie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

GEAUTOMATISEERDE VERWERKINGEN

De Jong - Paard & Harmonie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Jong - Paard & Harmonie) tussen zit. De Jong - Paard & Harmonie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

De bedrijven die toegang tot jouw gegevens hebben in verband met de uitvoering van de overeenkomst zijn: 

 • Google: Voor mijn agenda en administratie
 • Webnode: Hosting van mijn website

 • Facebook: Voor mijn contact en werving van klanten en het delen van foto's

 • Instagram: Voor mijn contact en werving van klanten en het delen van foto's

HOE LANG WE PERSOONGEGEVENS BEWAREN

De Jong - Paard & Harmonie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens door de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

De Jong - Paard & Harmonie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Jong - Paard & Harmonie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. De Jong - Paard & Harmonie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

De Jong - Paard & Harmonie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je opnemen met:
De Jong - Paard & Harmonie

Edelmanstraat 17

2152 BR Nieuw Vennep

M: 06 16 646 265

KvK: nog verkrijgen

Jongde.monique@gmail.com